Summer Camp | An inside out journey

Here you can find more information about the event.

poster of the event Summer Camp  | An inside out journey
Summer Camp | An inside out journey

✅ سفری از دنیای درون به جهان🛫

Aug. 23, 2019, 10 a.m.

#journey
✅ سفری از دنیای درون به جهان🛫 📚مجموعه کارگاه‌های توسعه #فردی و #گروهی📚 🎉 در این سفر همراه ما باشید... 💎 در این تور تابستانه ابتدا ویژگی‌ها و توانمندی‌های درونی خود را خواهیم شناخت. 💎 در ادامه مسیر، چگونگی آگاهی از هدف و نحوه سیر به سمت آن را با استفاده از مبانی به روز علوم شناختی پی خواهیم گرفت. 💎 و در نهایت به سمت توسعه کار گروهی و محیط کسب و کار خواهیم رفت.
This event is archived.
Upcoming Events | Passed Events