iTalk | Mehdi Bostan Shirin

Here you can find more information about the event.

poster of the event iTalk | Mehdi Bostan Shirin
iTalk | Mehdi Bostan Shirin

Third iTalk Session | Mehdi Bostan Shirin

Nov. 26, 2021, 11 a.m.

#italk

🎙 سومین دیدار" بشنو از نی " 🎙


🌱 در سومین دیدار و دورهمی از سلسله دیدارهای #بشنو_از_نی، در خدمت دکتر مهدی بستان شیرین، استاد اسبق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشجوی دکتری دانشگاه Koc خواهیم بود. در این دیدارها، گفت و گویی خواهیم داشت بر محور انسان و تجربه‌های انسانی. گفت و گویی فراتر از رزومه‌ها و عناوین. اینجا دیداری است برای شنیدن از زیستن. گفت و شنودی است از سختی‌ها و شیرینی‌ها.

✅ #بشنو_از_نی جایی برای گفت و گو است. جایی برای #شنیدن و #پرسیدن. در صورتی که سوالی دارید که تمایل دارید در جلسه حتما از مهمان برنامه پرسیده شود، لطفا برای ما ارسال کنید.

This event is archived.
Upcoming Events | Passed Events