Fall Camp | An inside out journey

Here you can find more information about the event.

poster of the event Fall Camp | An inside out journey
Fall Camp | An inside out journey

🍁سفری از دنیای درون به جهان🛫

Oct. 12, 2019, 10 a.m.

#journey
🔶 با استقبال و همراهی شما در دوره اول در کنار شما یادگرفتیم و با درخواست دوستان برای برگزاری دوره جدید، در دومین دوره از این مجموعه کارگاه ها، همراه شما خواهیم بود
☺️🤗 🍁سفری از دنیای درون به جهان
🛫 . 📚مجموعه کارگاه‌های توسعه #فردی و #گروهی
🔹 در این تور پاییزی، ابتدا ویژگی‌ها و توانمندی‌های درونی خود را خواهیم شناخت.
🔹 در ادامه مسیر، چگونگی آگاهی از هدف و نحوه سیر به سمت آن را با استفاده از مبانی به روز علوم شناختی پی خواهیم گرفت.
🔹 و در نهایت به سمت توسعه کار گروهی و محیط کسب و کار خواهیم رفت.
This event is archived.
Upcoming Events | Passed Events