Business Simulation

Here you can find more information about the event.

poster of the event Business Simulation
Business Simulation

❇️ یک رویداد تجاری: شبیه‌سازی کسب وکار

Nov. 6, 2021, 10 a.m.

#workshop
✅ توضیحات کارگاه: در این کارگاه مراحل ابتدایی و اولیه یک کسب و کار بر مبنای شیوه های مدرن شبیه سازی خواهد شد. شرکت کنندگان در صورتی که خودشان ایده و یا موضوعی جهت تبدیل آن به کسب و کار داشته باشند به صورت تیمی بر روی آن کار خواهند کرد. در غیر این صورت از طرف گروه تخصصی HRC موضوعاتی تجاری و ملموس برای شروع و یا بهبود کسب و کار مطرح خواهد شد و اعضا کارگاه به صورت تیمی بر روی این ایده ها کار خواهند کرد تا زیرساخت تجاری آن نهاده شود.
❇️ سرفصل ها:
📙- طراحی استراتژی برای شروع یک کسب و کار
📙- تبیین نقش مدیریت منابع انسانی در مسیر کسب و کار: اعمال ظرافت های سیستم های انسانی با رویکرد توسعه محیط کسب و کار
- تیم سازی هدفمند و اجرای استراتژی‌های افزایش تمرکز در کارهای گروهی
📙- شناخت بازار: با ارائه ابزارهای مربوطه در درون کارگاه تیم‌ها به ارائه محصولات و خدمات خود خواهند کرد و نتایج بازخورد بازار را به صورت شبیه سازی شده دریافت خواهند کرد
💎 پایان کارگاه:
- در پایان کارگاه شما نحوه شروع و توسعه مسیر کسب و کار را به صورت کاربردی تجربه خواهید کرد.
این کارگاه شما را به صورت کاربردی و اجرایی برای شروع و یا توسعه کسب و کار خود آماده خواهد کرد
This event is archived.
Upcoming Events | Passed Events